“Nếu không có ước mơ, bạn sẽ chẳng bao giờ có được thành công.”

Khuyết danh

CEO, Học Khôn