Ahrefs Webmaster Tools (AWT) miễn phí

Từ ngày 22/09/2020 Ahrefs cho miễn phí công cụ Ahrefs Webmaster Tools. Đặc biệt, việc miễn phí này không giới hạn số lượng website miễn là chủ sở hữu có thể xác minh website của mình (giống WMT của google)

Ahrefs Webmaster Tools là gì?

Ahrefs Webmaster Tools (AWT) giống như google search console nhưng khác biệt đây là do Ahref làm ra. Mà ahref thì chắc ai cũng biết đây là website check backlink cực mạnh. Trước đó việc check backlink của website của mình hoặc đối thủ đều là tính phí. Tuy nhiên, hiện nay ahref đã miễn phí công cụ này cho anh em SEOer

Ưu điểm của Ahrefs Webmaster Tools

1. Không giới hạn số lượng Website bạn có thể thêm vào Site Audit (Đối với các trường hợp xác minh. Hiện tại có thể xác minh kèm theo GSC)
2. Mở thêm giới hạn cho mỗi Website bạn thêm vào Site Audit

Webmaster Tool Ahrefs

3. Có tính năng Javascript Rendering (trước đây tính năng này cho bản standard)
4. Xác minh qua Google Search Console. Hiện tại tính năng này có thể xác minh qua GSC của google. Các dữ liệu Google Analytics và GSC sẽ được kết nối vào mục Site Audit trong Dashboard dành cho bạn và chỉ team của bạn, dữ liệu này sẽ không được chia sẽ cho bất kỳ ai khác.Các dữ liệu khác sẽ được sử dụng để cải tiến các tính năng CTR và Volume search của Ahrefs để việc tính toán volume từ khóa và tính toán sự phân phối click trong SERPs.

Tham khảo bài viết gốc: https://ahrefs.com/blog/webmaster-tools/