Cách gộp ô excel

Trong quá trình làm việc không ít lần chúng ta phải thống kê gộp các ô như kiểu họ và tên hay nhiều ô cùng hàng hoặc cùng cột phân tách nhau bởi dấu cách, dấu phẩy “,” hoặc dấu phẩy chấm “;”. Vậy cách làm nhanh nhất như thế nào? Trong bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thức sử dụng hàm CONCATENATE và hàm TRANSPOSE

Hàm CONCATENATE trong Excel

Concatenate: Concatenates a list or range of text strings dịch là “Nối danh sách hoặc phạm vi chuỗi văn bản”

Lưu ý: Trong Excel 2016, Excel 2019, Excel Online và Excel Mobile, hàm CONCATENATE được thay thế bằng hàm CONCAT, có cùng tác dụng giống nhau. Tuy hàm CONCATENATE được giữ lại để tương thích với các phiên bản trước đó nhưng có thể sẽ không khả dụng trong các phiên bản tương lai

Hàm TRANSPOSE trong Excel

Transpose: Convert a vertical range of cells to a horizontal range, or vice versa dịch là “Chuyển đổi một dải ô dọc thành một dải ô ngang hoặc ngược lại”

Cách gộp ô có dấu cách hoặc dấu phẩy trong excel

Để ví dụ khi dùng hai hàm này, chúng ta có thể tham khảo ví dụ sau đây, các bạn vui lòng nhìn theo hình chúng tôi đã đưa ra

Ví dụ gộp ô kèm dấu cách hoặc dấu phẩy

Nối các ô trong hàng bằng dấu phẩy hoặc dấu cách theo công thức

1. Chọn một ô đặt kết quả và nhập công thức =CONCATENATE(B1:K1&”, “) vào đó.

2. Đánh dấu B1:K1&”,” trong công thức và nhấn F9 phím để hiển thị công thức ô

3. Bỏ dấu ngoặc nhọn { và } từ công thức và nhấn Enter để xem kết quả

Cụ thể:

=CONCATENATE(B1:K1&”,”)
Bôi đen phần trong ngoặc rồi bấm F9

=CONCATENATE({“Một,”,”Hai,”,”Ba,”,”Bốn,”,”Năm,”,”Sáu,”,”Bảy,”,”Tám,”,”Chín,”,”Mười,”})
Xóa dấu ngoặc nhọn “{” và “}” và bấm Enter

=CONCATENATE(“Một,”,”Hai,”,”Ba,”,”Bốn,”,”Năm,”,”Sáu,”,”Bảy,”,”Tám,”,”Chín,”,”Mười,”)
Công thức sau cùng sẽ như thế này

Kết quả: Một,Hai,Ba,Bốn,Năm,Sáu,Bảy,Tám,Chín,Mười,

Nối các ô trong cột bằng dấu phẩy hoặc dấu cách theo công thức

1. Chọn một ô đặt kết quả nối và nhập công thức =CONCATENATE(TRANSPOSE(A2:A11)&”,”) vào đó.

2. Đánh dấu TRANSPOSE(A2:A11)&”,” trong công thức và nhấn F9 để hiện thị công thức ô

3. Bỏ dấu ngoặc nhọn { và } từ công thức và nhấn Enter để xem kết quả

Cụ thể:

=CONCATENATE(TRANSPOSE(A2:A11)&”,”)
Bôi đen phần TRANSPOSE(A2:A11)&”,” rồi bấm F9

=CONCATENATE({“Một,”,”Hai,”,”Ba,”,”Bốn,”,”Năm,”,”Sáu,”,”Bảy,”,”Tám,”,”Chín,”,”Mười,”})
Xóa dấu ngoặc nhọn “{” và “}” và bấm Enter

=CONCATENATE(“Một,”,”Hai,”,”Ba,”,”Bốn,”,”Năm,”,”Sáu,”,”Bảy,”,”Tám,”,”Chín,”,”Mười,”)
Công thức sau cùng sẽ như thế này

Kết quả: Một,Hai,Ba,Bốn,Năm,Sáu,Bảy,Tám,Chín,Mười,

Lưu ý: Đối với các trường hợp sau khi bấm F9 mà không giống như hướng dẫn (ra dấu “\” trong công thức) các bạn vào Regional rồi chuyển vùng thành English (United States) là được

Sử dụng hàm textjoin

Đối với trường hợp sử dụng Excel 2019 có thể dùng hàm textjoin như sau:

=textjoin(“, “,1,A1:A10) đối với cột và textjoin(“, “,1,A1:D1) đối với hàng

TEXTJOIN(dấu tách, ignore_empty, text1, [text2], …)

Tham chiếuMô tả
dấu tách
(bắt buộc)
Một chuỗi văn bản, trống hoặc có một hay nhiều ký tự nằm giữa các dấu ngoặc kép hay một tham chiếu tới một chuỗi văn bản hợp lệ. Nếu một số được cung cấp, thì số đó sẽ được coi là văn bản.

ignore_empty (bắt buộc)
Nếu TRUE, hãy bỏ qua các ô trống.
text1
(bắt buộc)
Mục văn bản cần kết hợp. Một chuỗi văn bản hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một phạm vi ô.
[text2, …]
(tùy chọn)
Các mục văn bản bổ sung cần kết hợp. Có thể có tối đa 252 tham đối văn bản cho các mục văn bản, bao gồm text1. Mỗi tham đối có thể là một chuỗi văn bản hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như phạm vi ô.

Ví dụ: =TEXTJOIN(” “,TRUE, “The”, “sun”, “will”, “come”, “up”, “tomorrow.”) sẽ trả về The sun will come up tomorrow.