Đổi font nhanh trên PowerPoint

Bước 1: Tại giao diện chính chọn mục Home >Replace > Replace Fonts như hình bên dưới

Tại mục Replace Font chọn font cũ của Slide và font cần thay đổi sau đó chọn Replace

Thống nhất font trên PowerPoint

Bước 1: Chọn View > Slide Master

Tại mục này chọn Font. Sau đó chọn font mong muốn cho toàn bộ slide PowerPoint

Sau khi hoàn thành chọn Close Master View để áp dụng

Was this helpful?

0 / 0