Bạn thêm dấu chấm vào gmail sẽ tạo ra một email alias, khỏi phải đăng ký mail mới. Ví dụ email gốc là daylamailgoc@gmail.com thì có thể dùng:
d.aylamailgoc@gmail.com
da.ylamailgoc@gmail.com
day.lamailgoc@gmail.com
dayl.amailgoc@gmail.com
d.a.ylamailgoc@gmail.com
d.ay.lamailgoc@gmail.com
….
Như này sẽ tạo được vô số email với một gmail duy nhất
….
hoặc một cách khác là:
daylamailgoc+mot@gmail.com
daylamailgoc+hai@gmail.com
daylamailgoc+ba@gmail.com
daylamailgoc+mottram@gmail.com

Cách này có thể tận dụng đăng ký newsletter, tài khoản website để track được thằng nào spam/bán thông tin của mình. Ví dụ bạn dùng: daylamailgoc+momo@gmail.com để đăng ký Momo mà hôm sau thấy mail vay tiền từ một công ty khác gửi về+momo là biết ai spam rồi nhé!

Was this helpful?

0 / 0